Intervju fra Torucon – Tsuranukiouji

https://www.youtube.com/watch?v=O-qhTjDWa8Y

Intervju fra Torucon – Bettcanard Design

https://www.youtube.com/watch?v=MSxiHPeFS4U